Links are in Swedish unfortunately

Sorry, this page is currently in Swedish as most of the links we have posted are related to Swedish acoustic standards, noise criteria, etc.

Här samlar vi länkar som vi tror att du kan ha glädje av. Sidan kommer uppdateras vartefter.

 

Stockholms stad

Stockholms stads bullerkartor hittar du på sidan länkad nedan.

http://www.stockholm.se/TrafikStadsplanering/Trafik-och-resor-/Trafik-och-miljo/Trafikbuller/Bullerkartor/

 

Naturvårdsverket

Naturvårdsverket anger riktvärden som i Sverige är styrande för en större del av det buller vi möter inomhus såväl som utomhus. 

http://www.naturvardsverket.se/Amnen/Buller/

 

Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndighetens Allmänna råd om buller inomhus (FoHMFS 2014:13) är vägledande för bullerstörning i bostäder.

http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/halsoskydd-och-miljohalsa/inomhusmiljo/buller/

 

Bullernätverket i Stockholms län

Bullernätverket samlar nyheter och en mängd information om buller; med  länkar, viktiga styrdokument och kunskapssamlingar.

http://www.bullernatverket.se/

 

Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om buller innehåller regler om både hörselskadligt och störande buller.

https://www.av.se/halsa-och-sakerhet/buller/

 

Boverket

Buller berör många människor.

http://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/sa-planeras-sverige/halsa-och-klimat-i-samhallsplaneringen/buller-beror-manga/

Buller vid detaljplanering.

http://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/detaljplan/temadelar-detaljplan/buller-vid-detaljplanering/

Buller vid detaljplanering.

http://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/detaljplan/temadelar-detaljplan/buller-vid-detaljplanering/

BBR Bullerskydd, läsanvisningar till avsnitt 7.

http://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/bbr/avsnitt-7/

 

Miljöbyggnad

Miljöbyggnad är ett etablerat certifieringssystem som baseras på svenska bygg- och myndighetsregler och på svensk byggpraxis.

https://www.sgbc.se/var-verksamhet/miljoebyggnad

 

Ljudklassningsstandarden SS 25267:2004

Vid nyproduktion av bostäder gäller krav enligt BBR eller svensk standard SS 25267. Nedanstående länk med Frågor & Svar hänvisar till den äldre standarden, men ger fortfarande en del förtydliganden och får i viss mån anses vara vägledande.

http://www.akustiska-sallskapet.org/web/page.aspx?refid=36

 

Vill du ha tillgång till standarden måste du köpa den. Det kan du göra här:

http://www.sis.se/byggnadsmaterial-och-byggnader/skydd-av-och-i-byggnader/akustik-i-byggnader-ljudisolering/ss-252672015

Go to top