Här samlar vi länkar som vi tror att du kan ha glädje av. Sidan kommer uppdateras vartefter.

 

Stockholms stad

Stockholms stads bullerkartor hittar du på sidan länkad nedan.

http://www.stockholm.se/TrafikStadsplanering/Trafik-och-resor-/Trafik-och-miljo/Trafikbuller/Bullerkartor/

 

Naturvårdsverket

Naturvårdsverket anger riktvärden som i Sverige är styrande för en större del av det buller vi möter inomhus såväl som utomhus. 

http://www.naturvardsverket.se/Amnen/Buller/

 

Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndighetens Allmänna råd om buller inomhus (FoHMFS 2014:13) är vägledande för bullerstörning i bostäder.

http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/halsoskydd-och-miljohalsa/inomhusmiljo/buller/

 

Bullernätverket i Stockholms län

Bullernätverket samlar nyheter och en mängd information om buller; med  länkar, viktiga styrdokument och kunskapssamlingar.

http://www.bullernatverket.se/

 

Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om buller innehåller regler om både hörselskadligt och störande buller.

https://www.av.se/halsa-och-sakerhet/buller/

 

Boverket

Buller berör många människor.

http://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/sa-planeras-sverige/halsa-och-klimat-i-samhallsplaneringen/buller-beror-manga/

Buller vid detaljplanering.

http://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/detaljplan/temadelar-detaljplan/buller-vid-detaljplanering/

Buller vid detaljplanering.

http://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/detaljplan/temadelar-detaljplan/buller-vid-detaljplanering/

BBR Bullerskydd, läsanvisningar till avsnitt 7.

http://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/bbr/avsnitt-7/

 

Miljöbyggnad

Miljöbyggnad är ett etablerat certifieringssystem som baseras på svenska bygg- och myndighetsregler och på svensk byggpraxis.

https://www.sgbc.se/var-verksamhet/miljoebyggnad

 

Ljudklassningsstandarden SS 25267:2004

Vid nyproduktion av bostäder gäller krav enligt BBR eller svensk standard SS 25267. Nedanstående länk med Frågor & Svar hänvisar till den äldre standarden, men ger fortfarande en del förtydliganden och får i viss mån anses vara vägledande.

http://www.akustiska-sallskapet.org/web/page.aspx?refid=36

 

Vill du ha tillgång till standarden måste du köpa den. Det kan du göra här:

http://www.sis.se/byggnadsmaterial-och-byggnader/skydd-av-och-i-byggnader/akustik-i-byggnader-ljudisolering/ss-252672015

Go to top